Vocabulari SEO

Si vols arribar a l'éxit en el teu projecte web, has de poder entendre el vocabulari técnic que utilitzem els consultors de SEO, aportem un mini llistat per iniciar-nos en l'área de posicionament web.


Keyword: un keyword és una paraula clau, un terme (o termes) rellevants per al nostre projecte. L'objectiu de qualsevol estratègia de posicionament SEO consisteix a posicionar les keywords objectiu en les primeres pàgines dels resultats de cerca.

Densitat de paraules clau: relaciona el nombre de vegades que apareix la keyword principal d'una determinada pàgina enfront del total de paraules de la mateixa.

Link: un link és un enllaç, un element que des d'una web fa referència a un altre recurs (un article, una imatge, una pàgina de producte, un vídeo etcètera). A més, en termes de SEO, el link transmet autoritat des de la pàgina enllaçant a la pàgina enllaçada millorant el seu posicionament en els motors de cerca (sempre que, és clar, els enllaços compleixin unes determinades pautes).

Link Juice: aquest concepte defineix l'autoritat que transmet una pàgina a una altra a través d'un enllaç.

Link Building: la construcció d'enllaços consisteix a crear enllaços a altres portals que apuntin al nostre portal de manera que semblin naturals (per evitar ser penalitzats).Avui en dia, el link building ha canviat i una mala estratègia pot ser perjudicial per al projecte així que, si vols consultar els nostres serveis de link building, no dubtis a prémer l'enllaç.

Link baiting: el link baiting comprèn un conjunt de tècniques orientades a estimular que els usuaris ens enllacin oferint-los, principalment continguts: continguts que marquin tendència, divertits, enginyosos, polèmics etcètera.

Backlink: 1 Backlink és un enllaç entrant que rep la teva web procedent d'un altre domini. Per veure'ls, podem utilitzar eines d'anàlisi de perfil d'enllaçat com Majestic SEO, Ahrefs o Google Webmaster Tools.

Outbound links: a diferència dels backlinks, aquests enllaços són els que enllacen des de la nostra web a altres pàgines.


Enllaços trencats (dead links): links que enllacen a una pàgina que no existeix generant una mala experiència d'usuari i un error 404 (fes clic aquí per a més informació).

HTTP: Hypertext Transfer Protocol fa referència al protocol més comú d'intercanvi d'informació a la web, és a dir, el mètode més freqüent pel qual es transfereixen les pàgines web a un ordinador. HTTPS: és una versió segura del HTTP combinant-la amb elements criptogràfics a fi d'aconseguir connexions més segures.

IP: una adreça IP és una etiqueta numèrica que identifica la connexió d'un dispositiu dins d'una xarxa que utilitza el protocol IP (Internet Protocol).

KEI (Keyword Effectiveness Index): aquest indicador relaciona les recerques d'una paraula clau amb el seu nivell de competència. Si bé hi ha moltes formes de calcular-ho, en general s'eleva el nombre de cerques mensuals al quadrat i es divideix pel volum de competència global.

KOI (Keyword Opportunity Index): similar a l'anterior, aquest indicador relaciona el nivell de recerques amb el volum de competència en anchor text (a continuació veurem el que és).

Anchor text:  anchor text és el text de l'enllaç.

KFI: aquest indicador mesura la relació que hi ha entre el nivell de recerques i el volum de competència en el title. Igual que l'KEI, un dels seus càlculs consisteix a elevar el nombre de cerques mensuals al quadrat i dividir-lo per la competència en title.

Títol: l'atribut title és una meta etiqueta que proporciona informació als motors de cerca sobre el lloc web. Aquest atribut es mostra normalment com a títol en els resultats de cerca (no sempre) i, per tant, la seva optimització és essencial.

Descripció: l'description és una altra fita etiqueta que normalment apareix també en els resultats de cerca acompanyant al title. Per això, caldrà que sigui atractiva i que estigui perfectament optimitzada en SEO.

URL: són les sigles de Localitzador de Recursos Uniforme o, dit d'una altra manera, la direcció global de documents i d'altres recursos a la web.

Snippet: 1 snippet és la informació que mostren els cercadors a les SERP sobre un determinat lloc en qüestió (per norma general, el títol, la descripció i la URL). No obstant això, aquesta informació pot enriquir-se com, per exemple (fins fa poc) la imatge de l'autor.

Domain Authority: l'autoritat de domini mesura la probabilitat que té el domini de posicionar un contingut amb independència que aquest es trobi optimitzat. Es tracta d'un valor numèric comprès entre l'1 i el 100 i, lògicament, com més alt sigui millor.

Page Authority: similar a l'anterior, l'autoritat de la pàgina mesura la probabilitat que té una determinada pàgina de posicionar un contingut publicat en ella amb independència que aquest es trobi optimitzat.

Autor Rank: l'Autor Rank és una família d'algoritmes que atorga un valor numèric a la importància que té un autor per una temàtica determinada.
 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article