Queixa per l’amenaça de desmantellament integral del ferrocarril entre Cambrils, Salou i Port Aventura

Aquest és el contingut de la queixa presentada davant del Síndic de Greuges per la Plataforma per a la Promoció del Transport Públic i la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat al Camp de Tarragona:

"
I. Que l’Associació PTP, en representació pròpia i de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Públic i de Qualitat (PDFCAMP), té com a objectiu la defensa dels interessos generals en tot allò relacionat amb el transport públic, conscient que l’existència d’un gran nombre d’interessos privats pot deixar en segon terme el benestar del conjunt de la població en una matèria cabdal per a la modernització del nostre país.

En aquest context, es considera transcendental donar a conèixer la decisió del Ministeri de Fomento, amb recolzament actiu dels Ajuntaments, de desmantellar integralment la línia ferroviària Port Aventura – Salou – Cambrils – Mont-roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant, sense cap alternativa que faciliti o millori la vida dels usuaris de la xarxa de rodalies, donada la llunyania de la variant del Corredor Mediterrani respecte els nuclis de població més importants, Salou i Cambrils, i la pèrdua de connexió entre aquestes poblacions.

II. L’Associació PTP, en col·laboració amb la PDFCAMP, ha elaborat el document annex “Memòria Justificativa” que s’acompanya, on s’explica en detall l’abast de les decisions de l’Administració ferroviària i la seva negativa repercussió en la política de transport favorable als interessos ciutadans (vegeu capítols 1 i 2 de l’annex).

Aquest desmantellament integral contradiu les determinacions urbanístiques del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona aprovat per la Generalitat al 2010 (vegeu capítol 3 de l’annex), on es distingeix clarament entre “Condicionament Tren-Tramvia”, per al recorregut Port Aventura – Salou – Cambrils, i “Desafecció ferroviària”, per al recorregut Cambrils – Mont-roig del Camp – l’Hospitalet de l’Infant.

A més de ser socialment i ambientalment inoportú, aquest desmantellament ferroviari integral causaria una interrupció traumàtica de l’actual oferta de transport públic i no afavoriria una transició gradual cap al sistema de tren-tramvia, essent contrari als fonaments de la llei 9/2003 de la mobilitat, les Directrius Nacionals de Mobilitat i llei 16/2017 de lluita contra el canvi climàtic (vegeu capítol 5 de l’annex). Formalment també vulnera la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (vegeu capítol 4 de l’annex). El document s’ha confeccionat com a resposta a la impossibilitat de tenir interlocució amb l’administració general de l’Estat i després d’unes infructuoses reunions amb els ajuntaments de Salou i de Cambrils, que tenen per objectiu evitar un tancament traumàtic dels serveis de rodalies entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona i afavorir una migració progressiva a tren-tramvia.

III. La manca de resposta efectiva a les sol·licituds esmentades (vegeu capítols 6 i 7 de l’annex) ens condueix a sol·licitar la intervenció del Síndic de Greuges per tal que es posi fi a la passivitat en la resposta que fins avui han practicat les Administracions i verifiqui que aquestes han procedit correctament.

Davant d’aquesta realitat, que l’Associació PTP considera especialment greu, sol·licitem l’acompanyament i empara del Síndic per tal d’aconseguir que l’Administració General de l’Estat (Ministeri de Foment), la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) i els ajuntaments de Salou i de Cambrils compleixin els deures que els imposa la legislació vigent i es posicionin a través dels corresponents actes administratius motivats, per tal que la ciutadania pugui conèixer l’abast de les seves decisions.En base a l’exposat:

SOL·LICITO:  La intervenció del Síndic de greuges en la problemàtica derivada de l’anunci de desmantellament de la línia ferroviària Port Aventura-Salou-Cambrils, per posar fi a la passivitat mostrada per les Administracions públiques (Estat, Ajuntaments i Generalitat) en donar resposta a les sol·licituds de l’Associació PTP; i de forma més concreta es demana el següent:

1) Que el Síndic exigeixi a l’Administració General de l’Estat (Ministeri de Fomento) l’adopció -o publicació si existeix- d’un acte administratiu concret sobre el pretès desmantellament de la línia informant els ens locals i la Generalitat. En cas de no existir s’estaria incomplint la previsió dels articles 4 i 11 de la vigent Ley 38/2015, del sector ferroviario:

Título II. Artículo 11. Con carácter previo a la adopción del acuerdo de clausura de la línea o tramo afectado, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las comunidades autónomas y entidades locales que pudieran resultar afectadas. Si las comunidades autónomas o entidades locales no asumieran la financiación para la administración de la línea ferroviaria o tramo de la misma, el Consejo de Ministros acordará su clausura, o, en su caso, su traspaso a la comunidad autónoma correspondiente en los términos previstos en el artículo 4.3.

Título II. Artículo 4.3. El Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las comunidades autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquélla. Dicha infraestructura ferroviaria podrá ser traspasada a la comunidad autónoma correspondiente. El expediente de traspaso se promoverá a instancia de la comunidad autónoma o del Ministerio de Fomento, y será resuelto por el Consejo de Ministros.

En efecte, els preceptes esmentats atorguen valor i transcendència a l’exclusió d’una determinada infraestructura de la xarxa ferroviària d’interès general, i per aquest motiu exigeixen que s’acrediti la desaparició dels motius d’interès general que justificaren en el seu dia la seva inclusió en la xarxa, i l’opció de traspassar la línia en qüestió a la Comunitat autònoma.  Per aquest motiu el Ministeri ha de comunicar sempre a les Comunitats autònomes i entitats locals afectades la seva intenció de clausurar una línia.

No es té constància que cap dels passos anteriors s’hagi seguit en aquest cas, amb la qual cosa s’estarien adoptant decisions d’enorme transcendència sense complir les exigències fixades pel legislador. Aquesta situació genera indefensió en la mesura que impedeix conèixer la motivació que pretesament justifica l’actuació administrativa, i col·loca als administrats en una posició de simples subjectes passius d’una política pública que no poden qüestionar, ni tan sols conèixer les seves motivacions.

2) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) l’adopció -o publicació si ja existeix- d’un acte administratiu de petició del traspàs de la línia ferroviària Port Aventura – Cambrils al Ministeri de Foment per tal de poder complir amb el “Condicionament a tren-tramvia” ja que, d’acord amb la llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, n’és l’administració única competent en aquesta matèria.

3) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) la publicació de l’estudi “Nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. Tram Cambrils-Salou-Port Aventura-Tarragona”, amb clau EP-TX-16224, encarregat amb data 3 de maig de 2016 amb un període de redacció de sis mesos.

4) Que el Síndic exigeixi a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) la convocatòria del Consell Català de la Mobilitat davant la importància d’aquestes modificacions ferroviàries, d’acord amb les Directrius Nacionals de Mobilitat i la Llei 9/2003 de la mobilitat.

5) Que el Síndic exigeixi als ajuntaments de Salou i de Cambrils tot aquell document urbanístic relacionat amb la reurbanització de la traça ferroviària que acrediti el compliment dels preceptes del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, pel que fa el condicionament a tren-tramvia del tram Port Aventura – Cambrils de la línia ferroviària actual. Entenem que la documentació ha d’incloure quina és la inserció urbanística del tren-tramvia amb el màxim grau de detall: traçat en planta, perfils, encaix urbà, etcètera.

6) Que el Síndic exigeixi a totes les administracions anteriorment citades, la concreció de l’operatiu de mobilitat han preparat per al moment en què es posi en servei la variant del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Vila-seca / Camp de Tarragona, tant en l’escenari desafortunat de desmantellament ferroviari integral com en el cas de preservar provisionalment la línia ferroviària clàssica. "

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article