Els múltiples problemes dels consumidors un any després de la liberalització de l'energia

Un any després de la liberalització del mercat de l'electricitat ¿com han afectat en el consumidor els canvis soferts? L'usuari domèstic ha hagut de conviure amb un obligat canvi d'hàbits: factures mensuals, lectures estimades, ofertes de les noves subministradores, verificació dels nous contractes, potència a contractar, preu per Kw/h, possibles descomptes…

Molts conceptes i poca informació que han fet que, un any després, l'usuari segueixi sense tenir una idea clara i què fer davant el nou mercat. Tot això complementat amb el malestar que suposa la petició constant de pujada de tarifes molt per damunt de l'IPC per part de les
elèctriques.

Durant aquest any, L’OCUC ha seguit detectant múltiples anomalies en el sector que o bé tenen que veure directament amb la liberalització o bé s'arrosseguen d'èpoques anteriors i no han trobat solució amb el nou model:

1. Problemes amb el canvi de comercialitzador: sol ser complicat i en ocasions es realitza sense que el consumidor sigui realment conscient de què ho ha fet. A més, en aquests canvis es donen ofertes i descomptes que, en la majoria dels casos, són sobre la potència i no sobre el consum, amb la qual cosa el benefici és evidentment menor.

2. Problemes en els pagaments: a vegades, en passar les dades de l'empresa subministradora a la comercialitzadora es produeixen errors en els números de compte i, per tant, abonaments erronis; en altres casos, els pagaments per finestreta a prop del límit per al cobrament no són detectats per l'empresa. En ambdues situacions, la conseqüència és o l'avís de tall per impagament o, directament, el tall del subministrament. A més, es donen casos en què després de pagar per un tall de subministrament no es dóna servei fins després de diversos dies.

3. Problemes amb la facturació: els més nombrosos.

a. Factures en què no es registra cap consum encara que hi hagi.

b. En alguns casos, les lectures es realitzen amb menys assiduïtat que quan les factures eren bimestrals i no tenen en compte el consum històric, amb la qual
cosa es donen situacions en què es carrega un consum de fins a sis mesos des de l'última lectura real.

c. Factures en què s'indica que “no s'ha pogut realitzar la lectura del seu comptador per no estar accessible” quan el comptador està al carrer.

d. Cobrament de quilowatts de més en les lectures estimades i al realitzar la devolució posar-los a menor preu de com es va cobrar.

e. I tot això completat amb una resolució força dolenta de les reclamacions per aquest tipus de problemes.

4. En general, assistència deficient per part dels serveis d'atenció al client.

A més, les possibilitats reals d'accés al mercat liberalitzat es redueixen en determinades circumstàncies: mentre a les ciutats el consumidor té la possibilitat d'escollir entre un o altre comercialitzador, en petites poblacions, zones rurals o barris marginals, els usuaris mantenen les mateixes opcions que tenien abans de la liberalització: la tarifa regulada o, ara, d'últim recurs.

En definitiva, L’OCUC entén que la liberalització de l'energia està suposant de moment més perjudicis que beneficis. La Unió Europea diu en una de les seves resolucions: “en els mercats amb una competència imperfecta, com els del sector de l'energia, els mecanismes de mercatno garanteixen per si sols el ple respecte dels drets dels consumidors i ha d'abordar-se i reforçar-se la protecció general dels consumidors”. Tanmateix, al nostre país els consumidors
no troben els mecanismes que resolguin de forma eficaç les seves reclamacions en aquesta matèria i se'ls assessori i informi perquè tinguin un bon coneixement del nou mercat i per realitzar un consum responsable d'energia.

Igualment, L’OCUC considera que el model energètic hauria d'orientar-se cap a les energies renovables, primant la seva producció i el seu ús per damunt dels combustibles fòssils que, a més de generar despeses per la necessitat de ser importats, tenen com a conseqüència costos addicionals a causa de les seves emissions de CO2.

OCUC

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article