El traspàs d'Inspecció de Treball, única competència laboral de l'Estatut, és "molt limitat"

La setmana passada, la comissió bilateral Estat – Generalitat de Catalunya va formalitzar el teòric traspàs de la competència de la Inspecció de Treball, que ha de culminar la primavera del 2010. De fet, aquest és l’únic traspàs sobre matèria laboral que preveu el nou Estatut i, tal com ja va denunciar la Intersindical-CSC en aprovar-se el text i després de les anteriors comissions bilaterals, suposa una mesura molt limitada i que en cap cas es pot entendre com un verdader traspàs, sinó tan sols com la cessió parcial d’una gestió, sense capacitat legislativa pròpia.

De fet, la competències que assumeix la Generalitat és la realització de les funcions inspectores referents a la “vigilància del compliment de la legislació laboral i dels convenis col·lectius, les relacions laborals, la prevenció de riscos laborals, l’ocupació, la immigració i treball d’estrangers, empreses de treball temporal, agències de col·locació i plans de serveis integrats per l’ocupació”, a “facilitar informació tècnica a empreses i persones treballadores sobre la funció inspectora, així com a entitats i organismes de la Seguretat Social” i a actuar en els processos d’“arbitratge, conciliació i mediació en conflictes i vagues quan sigui acceptat per les parts” (extret del web de la Generalitat de Catalunya). Així, doncs, les competències traspassades es limiten a funcions informatives i mediadores i a garantir el compliment d’una normativa laboral sobre la qual l’executiu català no té capacitat legislativa, ja que així ho impedeix la mateixa Constitució espanyola.

De la mateixa manera, la comissió bilateral ha garantit el caràcter únic dels cossos de funcionaris/àries, així com l’ingrés únic i la mobilitat geogràfica arreu del territori estatal. Això implica que, malgrat que els treballadors i les treballadores dependran orgànicament i funcionalment de la Generalitat, aquests/es no podran ser escollits/des per l’administració catalana, ja que aquesta tan sols disposa de la seva gestió temporal, mentre exerceixin a Catalunya, el que impedeix garantir qüestions com els requisits lingüístics o un augment imprescindible del cos d’inspectors/es al nostre país. De fet, actualment, tan sols un 10,1% del total estatal del cos d’inspectors/es de Treball i Seguretat Social i subinspectors/es d’Ocupació i Seguretat Social treballen a Catalunya, quan aquesta ocupa un 16,4% de la població activa de l’Estat espanyol. Així, mentre el 2006 en aquesta autonomia s’hi van realitzar 195.888 actuacions, el 2008 aquesta xifra s’havia reduït fins les 130.263 actuacions, malgrat l’inici de la crisi.

Finalment, cal destacar la creació d’un Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal de coordinar les tasques en les dues matèries, gestionades per la Generalitat i l’Estat central, respectivament. Així, tot i que per poder garantir aquesta cooperació es podrien haver traspassat ambdues funcions, és sospitós que, de fet, aquestes dues competències d’administracions diferents es realitzin en una oficina unificada amb una gestió, serveis administratius i d’atenció ciutadana comunes i amb recursos compartits i, a més, “els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social podran realitzar actuacions inspectores d’investigació i adoptar mesures inspectores en matèries de l’ordre social competència d’una Administració diferent” (extret del web de la Generalitat de Catalunya). Així, malgrat ser gestionats/des per la Generalitat, el cos d’inspectors/es i subinspectors/es i els seus materials i recursos seran els mateixos per realitzar tasques corresponents a les competències de la Generalitat o de l’Estat, amb les càrregues afegides que això pot suposar, així com la ingerència que l’executiu central pot exercir mitjançant aquesta fórmula.

D’aquesta manera, queda prou clar que amb aquest traspàs la Generalitat no podrà impulsar el model d’Inspecció de Treball de qualitat que ens caldria, al servei de les classes treballadores i garantint els drets laborals. Així, els cossos gestionats per la Generalitat vetllaran pel compliment d’una normativa externa sobre la qual aquesta no hi pot legislar, seran escollits des de fora del país i, a més, realitzaran tasques simultàniament per l’Estat central. De fet, quatre dies abans de formalitzar aquest pacte, el Consell de Ministres espanyol va aprovar la creació de l’Escola d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’objectiu d’impulsar un “model d’inspecció integral”. Per tant, el marge d’actuació de la Generalitat de Catalunya serà molt minso i la creació del marc laboral propi que cita el nou Estatut, tan sols concretant aquest traspàs, ha quedat en paper mullat i sense avenços destacables.

En aquest sentit, des de la Intersindical-CSC, es reivindica de nou el complet traspàs per al conjunt dels Països Catalans de la totalitat de competències en matèria laboral, entre les quals el ple control de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal d’edificar un Marc Català de Relacions Laborals adequat a les especificitats, necessitats i possibilitats del país i enfocat a garantir una ocupació plena i de qualitat i una justícia social real i efectiva.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article